Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532827.

I. ALGEMEEN
1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door de Leverancier.
1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken. 
1.3. Eventueel overeengekomen bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant. De bepalingen uit hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Onderneming.
1.5. Als op grond van eventuele nietigheid, redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overage bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

2. Definities
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Intellectuele Eigendom: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten. Klant: De Consument of Onderneming die met de Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Leverancier: Een bij Novaka aangesloten onderneming, alsmede ondernemingen die van Novaka toestemming hebben gekregen tot gebruik van deze Algemene Voorwaarden. Novaka: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827. Onderneming: Rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument. Overeenkomst: Overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door de Leverancier aan de Klant. Producten: De producten en/of diensten die door Leverancier worden aangeboden. Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Schriftelijk: Op schrift of per e-mail. Website: De door de Leverancier geëxploiteerde website(s). Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023

3. Aanbiedingen/totstandkoming Overeenkomst
3.1. Iedere aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
3.2. Als de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst pas tot stand als de Leverancier deze Schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin maakt met de uitvoering daarvan.
3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Als bij een Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden. 
3.4. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, als deze Producten later uit de productie of het verkoopprogramma van de Leverancier zijn genomen.
3.5. Behalve bij bewijs van het tegendeel, zijn de administratieve gegevens van de Leverancier beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan de Leverancier opgegeven informatie juist en volledig is.
3.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door de Leverancier zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.8. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen die via de Website worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3. Alle prijzen en tarieven van de Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.4. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Klant als deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.
4.5. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale heffingen en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten die betrekking hebben op de overeengekomen
prestatie, geven de Leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst op die grond te ontbinden. Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023

5. Levering
5.1. Levering vindt plaats af magazijn Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
5.2. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan de
Leverancier bekend waren. De genoemde levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Klant de Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 
5.3. Bij met Consumenten gesloten Overeenkomsten geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak, een levertermijn van 30 dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig.
5.4. De Leverancier heeft het recht verkochte zaken in delen te leveren. Als de zaken in delen worden geleverd, dan heeft de Leverancier het recht elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5. De Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen van afnemers zonder opgave van redenen te weigeren.

6. Gebreken, klachttermijnen en garantie
6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. Of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken wat hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2. De Klant die Consument is, dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt, maar uiterlijk binnen één jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn dan 30 dagen bedraagt.
6.3. De Klant die Onderneming is, dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier.
6.4. Als de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan de Leverancier is gemeld. Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag
T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023
6.7. Iedere aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, als:
a. De Producten niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van Leverancier;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten; 
c. de Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken
en zijn verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
6.8. Als is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan heeft de Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

7. Betaling en facturering
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van de Leverancier binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website plaats door middel van
een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden, tenzij anders is overeengekomen. Deze betaling vindt bij bestelling anders dan via de Website, plaats door middel van een bankoverboeking tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Als de Klant niet tijdig betaalt, verkeert deze van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat ingebrekestelling nodig is. In dat geval kan de Leverancier overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke daarmee verband houdende kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De Leverancier is, met uitzondering van opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door hem geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen tegenover de Klant. De Leverancier is voorts, met uitzondering van opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van de Leverancier, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van de Leverancier (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. 
8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van de Leverancier, dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan de Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van de Leverancier, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van de Leverancier ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat de Leverancier in rekening heeft gebracht. Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023
8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met invordering in rechte binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. 
8.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart de Leverancier voor alle schade die de Leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de Leverancier geleverde zaken.

9. Overmacht
9.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan de Leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, als en voor zover deze
omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van de Leverancier, stakingen in het bedrijf van de Leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de Leverancier afhankelijk is, Algemene vervoersproblemen, brand, epidemieën en overheidsmaatregelen, waaronder, maar niet uitsluitend in- en uitvoerverboden.
9.2. Als de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de vereenkomst te ontbinden. De Leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

10. Intellectuele eigendom
10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder begrepen de Website, berusten bij de Leverancier. 
10.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).
10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. De Leverancier heeft geen enkele invloed op de informatie vermeld op deze websites en aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites. 
10.4. De Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website en in zijn overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.
10.5. De Leverancier spant zich er maximaal voor in om ervoor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectueel Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door de Leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectueel Eigendom van een derde, zal de Leverancier naar zijn keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. De Klant komt geen beroep toe op deze bepaling als hij de Leverancier niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht. Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl
Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023

11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
11.1. De Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
1. De totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
2. het in contact kunnen treden met de Klant;
3. het door de Leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van de Leverancier en aan hem gelieerde ondernemingen; 
4. andere doeleinden die door Leverancier aan Klant kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld via een privacy statement op de Website.
11.2. De Leverancier behandelt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de onder 11.1
genoemde doeleinden. 
11.3. De Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing. 
12.2. Geschillen tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Leverancier, tenzij de Leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

II. OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN
13. Transport/ risico
13.1. Als de verkochte zaak door de Leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de Consument wordt bezorgd, is de zaak na de bezorging pas voor rekening en risico van de Consument.
14. Ontbinding via Website gesloten Overeenkomsten
14.1. Voor Overeenkomsten die via de Website zijn gesloten, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten de onderliggende Overeenkomst met de
Leverancier, zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk geval dit vooraf zal worden vermeld).
14.2. Als de Klant de Overeenkomst vanwege het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit Schriftelijk aan de Leverancier te melden. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door de Leverancier vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet of zo min mogelijk beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling is verbroken worden niet teruggenomen. Het verbreken van de verzegeling betekent dat de Klant de Producten wenst te behouden. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
14.3. Als de Klant al betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met de Leverancier vanwege dit artikel heeft ontbonden, zal de Leverancier deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen. Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag
T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023. De Leverancier behoudt het recht om geretourneerde Product(en) te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan ter oriëntatie) of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.
14.4. Als de Klant Producten retourneert die naar het oordeel van de Leverancier schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal de Leverancier de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. De Leverancier heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

III. OVEREENKOMSTEN MET ONDERNEMINGEN
15. Levering, transport en risico
15.1. Het Product is voor risico van de Klant vanaf de aflevering, ook als de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.
15.2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Als de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
15.3. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen de Leverancier en Klant is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant, ook als de eigendom nog niet is
overgegaan op de Klant.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle door de Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van de Leverancier of diens toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan de
Leverancier is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.
16.2. De Klant zal de door de Leverancier geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Als de Klant (mede) uit door de Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak wenst te vormen, wordt die zaak slechts eigendom van de klant wanneer deze alle uit hoofed van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. De Leverancier heeft tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
16.3. Als de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan de Leverancier is verschuldigd, is de Leverancier gerechtigd alle zaken die al aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt de Leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft de Leverancier en de door hem aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden. 
16.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen zolang niet alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen zijn voldaan. Novaka Organisatie Kantoorvakhandel | Postadres: De Corantijn 63-G, 1689 AN Zwaag T: 020 664 55 21 | KvK 40532827 | NL29 ABNA 0504 0958 46 | www.novaka.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Novaka augustus 2023

17. Betaling en zekerheid
17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
17.2. Wanneer de Klant in verzuim verkeert, is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand over het verschuldigde.
17.3. Bij niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Leverancier hiervoor al heft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
17.4. De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op de Leverancier. Ingeval de vordering van de Leverancier op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt de Leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Leverancier zal de Klant van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
17.5. De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Leverancier terstond genoegzaam en in de door de Leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. 
17.6. Als de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

18. Ontbinding Overeenkomst 
18.1. Als de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een Overeenkomst met de Leverancier voldoet en hij door de Leverancier Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de Overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Leverancier op de Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar. 
18.2. Als de behoorlijke nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van de Leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 9 worden genoemd, is de Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.