Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel,

aangesloten bij NOVAKA

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

Amsterdam onder nummer 45/1998, alsmede bij de Kamer van

Koophandel te Amsterdam onder nummer D 2866.

1. Toepasselijkheid/conversie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen, tussen de bij NOVAKA aangesloten

ondernemingen, alsmede ondernemingen die van NOVAKA toestemming

hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te duiden

als : "de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen,

servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen

daaronder begrepen.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk

worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden

afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op

toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het

onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze

Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt

aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk

overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een

beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige

bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en

dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan

uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst

eerst tot stand doordat de leverancier deze

schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering

daarvan maakt.

2.3 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts

ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan

behoeft te beantwoorden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting

(BTW).

3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken tot

een bedrag van ? 750,00 en met betrekking tot kantoorverbruiksartikelen

tot een bedrag van ? 250,00 worden

orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van

de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier

geldende regeling.

3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn

voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten,

sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies

en andere kosten, die betrekking hebben op de

overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de

prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen

drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft

de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te

ontbinden.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij

anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen

op het moment waarop deze hem ter beschikking worden

gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd.

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met

het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk

voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken

worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier

ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij

is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder

in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

5. Levertijd

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de

leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een

redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen

te voldoen.

6. Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten

te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen

zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten

worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte

afzonderlijk te factureren.

7. Transport/risico

7.1 Verzending en transport geschiedt voor rekening van de

leverancier.

7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door

deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd,

is de zaak voor risico van leverancier van de

aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan

op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van

toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom

van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom

heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor

de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht

verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één

of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1

onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht

of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij

verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud

te bedingen.

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden

of hierop enig ander recht te vestigen.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 30 dagen na

leveringsdatum te worden voldaan op een door de leverancier

aan te geven wijze.

9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta

zonder verrekening, korting of opschorting uit welke

hoofde dan ook.

9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij

in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van

1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de

wettelijke rente per jaar.

9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement

of surséance van betaling van de wederpartij worden

alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk

opeisbaar, ongeacht of de leverancier terzake reeds

heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden

en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van

de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van

de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd

het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij

buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht

conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van

Advocaten.

9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan

niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij

heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet

opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier.

Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij

nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn

verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering

van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop

anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt

zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn

tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt.

De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van

tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier

terstond genoegzaam en in de door de leverancier

gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te

vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.

Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de

leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het

voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende

aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen

terstond opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend

aansprakelijk gesteld worden terzake van de vervangende

schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de

achtergebleven prestatie. De leverancier is niet

aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder

begrepen:

- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

- indirecte schade;

- gevolgschade;

- schade wegens gederfde winst;

- vertragingsschade;

- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige

medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;

- schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen

of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk

onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt

beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening

heeft gebracht.

10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding

ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan

ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade

schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op

vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na

de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of

de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in

rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade

die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken

van derden die verband houden met de door de leverancier

geleverde zaken.

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke

aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke

bepalingen. In dat geval is de leverancier

ten hoogste een bedrag van ? 1.000.000,00 verschuldigd per

gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te

onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of

het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal

betreft overeenstemmen met het overeengekomene;

- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld

mogen worden voor een normaal gebruik en/of

handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan

dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon,

de factuur en/of het vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen

30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs

mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en

onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de

leverancier.

11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen

na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of

klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht

niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling

zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan

de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van

één jaar na aflevering.

12. Garantie

12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering

als bedoeld in artikel 5.

12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of

constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier

gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de

voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden

gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen,

al naar gelang van en overeenkomstig de voor de

betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke

regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen

dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de

leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.

12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn

ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige

van buitenaf komende oorzaak.

12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of

onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)

werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht

of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen

inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de

leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen

14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep

op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende

zaak te onderzoeken op een naar keuze van de

leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de

wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie,

tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij

een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal- en/of

constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende

zaak heeft vervangen, is hij terzake van zijn garantieverplichtingen

volledig gekweten en zal hij niet tot

enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij

schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier

of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid

van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij

op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten

ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij

in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht

dat hij de overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten

13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk

op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht.

Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan

dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt

op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten

van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en

na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen

door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde

rechten, of een gebruiksrecht terzake verwerven dan wel de

betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de

koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak,

die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht

dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier

niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit

schriftelijk terzake heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk

aan enige verplichting uit een overeenkomst met de

leverancier voldoet, alsmede in geval faillissement,

surséance van betaling of ondercuratelestelling van de

wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf,

is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk

in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke

tussenkomst en zonder enige verplichting tot

schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende

rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier

op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van

zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij

geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij

blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden,

die niet voor rekening van de leverancier komen,

waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel

15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de

nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan

de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen

indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming

onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn

begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de

leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het

bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor

het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde

zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij

toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier

afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,

overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn

beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De

leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige

schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de

wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die

behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank

worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de

plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier

als eisende of verzoekende partij kiest voor de

bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de

wederpartij.

 

Uw bestelling kunt u gratis bij ons afhalen. Bestellingen boven de € 50,-  excl. BTW worden franco bij u geleverd.
Bij bestellingen onder dit franco bedrag rekenen wij een bijdrage in de order- en verzendkosten van € 7,95 excl. BTW.

Voor reclamatie zie de gegevens hieronder:

 • Reclamatie aangaande uitleveringen:
  • Dropshipment : 3 werkdagen
 • Reclamatie aangaande klachtmeldingen:
  • Mancomeldingen: 8 werkdagen
 • Klachten omtrent retournering van goederen (schade / defect / verkeerd besteld):
  • 3 werkweken
 • Reclamatie aangaande onterechte Order- en Transportkosten:
  • 3 werkweken

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.